mahiSAsuramarddini mAm pAhi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 50).

Raga: gauLa / Tala: khaNDa cApu

P: mahiSAsuramarddini mAm pAhi madhya dEsha vAsini

C: mahAdEva mAnasOllAsini mAvANi guruguhAdi vEdini mArajanaka pAlini sahasradaLa sarasija madhya prakAshini suruciranaLini shumbha nishumbhAdi bhaHnjani ihapara bhOga mOkSapradAyini itihAsapurANAdi vishvAsini gaurahAsini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb