mAmava raghuvIra martyAvatAra

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 243).

Raga: mAhuri / Tala: mishra cApu

P: mAmava raghuvIra martyAvatAra mAdhava dhIra

A: tvAmAhurIshAdayas tatvamiti karuNAnidhE dInam

C: mAmaka hRdaya nivAsa shrInivAsa mAruti prabhRti dAsa vishvAsa bhUmijA sahavAsa iha para bhukti mukti vitaraNa vilAsa kAma janaka kanakAmbharadhara tAmarasAkSa vadana pada kara pAmara paNDita pAvana karanAmadhEya guruguhanutavara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb