mAra ratipriyam bhakta priyam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 424).

Raga: ratipriya / Tala: Adi

P: mAra ratipriyam bhakta priyam maHNgLa dEvatEsham bhAvayE

C: bhAratIsha janakam natajanakam bhAvarAga tALa svarUpakam jAracOracatura gOvindarAjam radAbjam guruguhanutam ajam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb