marakata liHNgam cintayEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 90).

Raga: vasanta / Tala: Adi

P: marakata liHNgam cintayEham mANikyavalyambAsamEtam

A: gaurIvallabha gaNEsha sannutam guruguhapUjita vRSArOhitam

C: mahAbilvavana madhyavihAram mAlAkapAla shUlAdidharam mahanIya sAmrAjyAdipradam mAnita vaishravaNAdi varadam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb