marakatavallIm manasA smarAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 236).

Raga: kAmbhOji / Tala: Adi

P: marakatavallIm manasA smarAmi madanajanakAdi dEvapAlinIm

C: harihRdayA vEshinIm mOhinIm harihara putra jananIm naLinIm krUra daityAdi bRnda marddinIm guruguhAdinutavahnivAsinIm


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb