mArakOTi kOTi lAvaNya mAm pAlaya

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 315).

Raga: Arabhi / Tala: jhampa

P: mArakOTi kOTi lAvaNya mAm pAlaya dhIrAgragaNya vAsukI valaya

A: dArukAvana tapOdhana taruNI mOhAkArabhikSATanavESadharashaHNkara

C: viraktAnAm vidEha kaivalya dAna vicakSaNa bhaktAnAmabhaya pradAna viriHncAdi sakala dEvOpAsyamAna vibhUti rudrAkSAbhimAna parashu mRgAgni kapAla Damarukam dadhAna paramAdvaita tAtparyAnusandhAna paravAmadEvAdi sakala virAjamAnaparamEshvara guruguhasamAna bhAsamAna


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb