mArgasahAyEshvaram bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 390).

Raga: kAshIrAmakriya / Tala: mishra cApu

P: mArgasahAyEshvaram bhajEham maraktavallI manOllAsakaram

C: durgA lakSmI bhAratIbhih pUjitam dINajanAdi bRndasEvitam dIrghAyuSprada kRpAlavAlam nirguNarasapUrNa sharIram nitya guruguhAnandavaram viriHncipura madhyavihAram vIrasihmatIrtthOpacAram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb