mAtaHNgi marakatAHNgi mAm pAlaya kRpAlayE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 464).

Raga: dhauta paHncamam / Tala: rUpakam

P: mAtaHNgi marakatAHNgi mAm pAlaya kRpAlayE

C: dhauta paHncama priyE tryambaka mOdita hRdayE shItAdri sutE lalitE shrI shiva guruguha vinutE pUta caritE budhahitE puruhUtAdi sEvitE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb