mAyE tvam yAhi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 197).

Raga: taraHNgiNi / Tala: Adi

P: mAyE tvam yAhi mAm bAdhitum kAhi

A: dhyAyE dhyEyE tvamEhi mudam dEhi mAm pAhi

C1: gAyE gEyE yAhi kAhi Ehi dEhi pAhi

C2: upAyE upEyE sarasa kAyE rasa kAyE sa kAyE AyE

C3: samu dAyE guruguhOdayE sudhAtaraHNgiNi antaraHNgiNi


TKG's book gives A: dhyEyE dEyE, with A: dhyAyE dhyEyE in an unexplained footnote. However, as argued by Hari Bharadwaj, the latter would appear to make more sense. Typos have also been corrected.

To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb