mAyUranAtham anisham bhajAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 24).

Raga: dhanyAshi / Tala: mishra cApu

P: mAyUranAtham anisham bhajAmi mAyAmayA dharaNIsham tyajAmi

A: kEyUrahArAdyalaHNkRta dEham kEkIpUjitAmravanagEham AyurArOgyaishvaryadam sAyujyAdi muktipradam

C: Aditya kOTiprakAsham nandikEshamapramEyam abhayAmbikEsham mahEsham mEdinyAdi paHnabhUtAvakAsham mInadhvajArim purArim vEdanuta guruguha nivAsam bhEdayuta vishva vilAsam mOdarUpa manOvilAsam nAdamaya navanavOllAsam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb