mOhana nATa rAgapriyE lalitE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 34).

Raga: mOhana nATa / Tala: Adi

P: mOhana nATa rAgapriyE lalitE pAhimam paradEvatE

C: mahAdEva manah priyakari mAnita guruguhajanani shaHNkari mahApApa prashamani mahiSAsura marddini madhusUdani shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb