nabhOmaNi candrAgni nayanam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 376).

Raga: nabhOmaNi / Tala: mishra cApu

P: nabhOmaNi candrAgni nayanam nagajAsahita bRhadIshvaram namAmyaham satatam satatam

C: shubhOdayakaraNa nipuNAHNghRIm shuddha sphaTikasaHNkAsham sharabhEndra samsEvita caraNam rAjashEkharam bhayaharaNam Rbhu prabhRti munihRt sadanam tribhuvanakaraNa madana mathanam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb