nAgAbharaNam nagajAbharaNam namAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 356).

Raga: nAgAbharaNam / Tala: Adi

P: nAgAbharaNam nagajAbharaNam namAmi bhayaharaNam bhavataraNam

C: bhOgirAjashayanArccita caraNam bhukti muktida prapaHncabharaNam yOgirAja guruguhaprakAsham tyAgarAjarUpam bRhadIsham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb