nAgagAndhArI rAganutE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 134).

Raga: nAgagAndhAri / Tala: Adi

P: nAgagAndhArI rAganutE nagajAnanditE mAmava

A: nAgarAja vinutE surahitE vAgIshAdi guruguha vanditE bhAgavatAdi nuta paradEvatE parama tatvArttha bOdhitE shivE

C: parama shAnta svarUpAkArE pAda paHNkajE padma karE niratishaya sukhakarE surucirE sasharacApa pAshAHNkusha dharE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb