narasimhAgaccha parabrahmapuccha svEccha svaccha

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 445).

Raga: mOhanam / Tala: mishra cApu

P: narasimhAgaccha parabrahmapuccha svEccha svaccha

A: harihara brahmEndrAdipUjitAtyaccha paramabhAgavata prahlAdabhaktyaccha

C: dhIratara ghaTikAcalEshvara sauratarahEmakOTishvara vIra varamOhanavibhAsvara mAra varamAnava harIshvara murahara nagadhara sarasijakara paramapuruSa pavanajashubhakara surucira karigirivarada vicara sarasa guruguha hRdaya sahacara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb