narmadA kAvErI tIranilayE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 389).

Raga: nAmadEshi / Tala: mishra cApu

P: narmadA kAvErI tIranilayE maNivalayE kalayE

C: dharmasamvarddhani dhanini danuja sammarddini janani nirmada guruguha vishvAsini nirmala hRdayAbja nivAsini karmajHnAna yOgarUpiNi dharmAdi puruSArttha dAyini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb