navaratnavilAsA vibhavapradE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 136).

Raga: navaratna vilAsam / Tala: Adi

P: navaratnavilAsA vibhavapradE natajanashubhapradE bahuvaradE jaya jaya

C: bhavarOga parihAriNi sharvANi bhava mOhanakara rUpiNi bhavAni navacakra bindu pIThavAsini nArAyaNi guruguha vishvAsini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb