nIlAcalanAtham bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 414).

Raga: sumadyuti / Tala: Adi

P: nIlAcalanAtham bhajEham nikhilalOka jagatprasiddhEshvaram

A: nIlAmbkA manOllAsakaram nirantaram bhakta vashaNkaram

C: indranIlaparvatasthitaprasiddham indrAdi pUjita vara pradam mAdhavAdyamarabRnda sannutam mAnita guruguha vandita varadam candrashEkharam kRpAkaram gaHNgAdharam shUlAdhidharam arjuna tapOmahita pAshupatAstra pradam tripurAdiharam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb