nIlakaNTham bhajEham satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 202).

Raga: kEdAragauLa / Tala: rUpakam

P: nIlakaNTham bhajEham satatam nIrajAsanAdinutam

A: bAlakucAmbAsahitam bAlacandrasEvitam shIlaguruguhapUjitam shrIkadambavananAtham

C: akSayarUpAkhaNDa kAvErItIrOttarAbhimukham paHncamukham rakSitabhaktapramukham nakSatrEsha shEkharam nAmarUpa vicitratara dakSataramIshvaram kEdAragauLapriyakaram dakSiNakAshIpuram daNDitakAmatripuram dakSadhvaraharam haram dayAkaramkamalakaram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb