nIlAHNgam harim nityam smarAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 344).

Raga: nIlAmbari / Tala: khaNDa Ekam

P: nIlAHNgam harim nityam smarAmi

A: nIlAmbarAnujam nirupama padAmbujam nIlakaNThapiHncha mauLim dAsALim

C: kAruNyasAgaram kamanIyakandharam mArajaya sundaram mAdhavam nagadharam sArasakaram varam sarasaguguNAkaram shrIrukmiNIvaram shRHNgAra shEkharam vIram guruguhOpacAram navanItacOram gOpastrIjAram dhIrataram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb