nIrajAkSi kAmAkSi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 123).

Raga: hindOLam / Tala: rUpakam

P: nIrajAkSi kAmAkSi nIrada cikurE tripurE

A: shAradA ramA nayanE sArasa candrAnanE vArijapAdE varadE tAraya mAm tatvapadE

C: gaurI hindOLa dyuti hIramaNimayAbharaNEshauri viriHnci vinuta shiva shaktimaya navAvaraNE nArImaNyAdyarccita nava nAdAntah karaNE sUrijana samsEvita sundara guruguha karaNE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb