niSadhAdi dEshAdhipatinuta

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 422).

Raga: niSadham / Tala: mishra cApu

P: niSadhAdi dEshAdhipatinuta nIlakaNThEsha pAlayamAm

C: vRSabhavAhana vishvaOhana viSayavAsanAdi vidAraNa vIraguruguhOdaya kAraNa


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb