pAhimAm pArvati paramEshvari shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 447).

Raga: mOhanam / Tala: rUpakam

P: pAhimAm pArvati paramEshvari shrI

A: mOhana sundara svarUpiNi shaHNkari mOdaka kara guruguha bhaktajanAvana shaHNkari

C: paHncAnana hRdayEshvari paramEshvara mOhini sarvEshvari sarvAnandamaya cakra vAsini vAHnchitArttha phala pradAyini vArijAsanAdinuta caraNa naLina sampradAya kulOttIrNa yOgini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb