pAhimAm ratnAcalanAyaka

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 133).

Raga: mukhAri / Tala: Adi

P: pAhimAm ratnAcalanAyaka bhaktajana shubhapradAyaka

A: mOhajArALakEshi varadhava muktiprada nata viriHnci mAdhava rOhiNIsha ravi vahninayana bhavarOgaharaNanipuNataracaraNa shiva

C: sadyOjAtAdi paHncamukhAri SaDvargarahita hRtsaHncArA vidyOdaya viyadAdi prapaHnca vikalpAtIta tatva vicAra vidyAtmaka shrI cakrAkAra vicitra navaratna girivihAra gadyAnuviddha padyAdivinuta gaHNgAdhara Agama sAra adyApyAryavamshajAta tUryajAti bhRtAkhaNDa kAvErI nadyOdakAbhiSikta sharIra anAdi guruguha kumAra mArahara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb