pAlaya mAm paramEshvarI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 198).

Raga: taraHNgiNi / Tala: rUpakam

P: pAlaya mAm paramEshvarI kRpAkarai shaHNkari

A: nIlamEgha shyAmalE sakalE sakalakalE

C: sadAshiva manOhari saccidAnanda lahari sAmarasya nidarshini sadAcAra pravarttini sadguruguhAnta raHNgiNi


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb