pAlayamAm bRhadIshvari bhaktajanAvana shaHNkari

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 16).

Raga: tODi / Tala: rUpakam

P: pAlayamAm bRhadIshvari bhaktajanAvana shaHNkari

A: bAlacandrashEkhari bAlA paramEshvari vallIsha guruguhAdi vandita varadAbhayakari

C: bRhadIshvaramOhini bRhannAyaki dhanini paramahamsa svarUpiNi paramashAnta prakAshini mahEndrAdyupAsitE lalitE maHNgaLavaradE sahasradaLa padmasthitE sadAnandasahitE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb