pAlayamAm bRhadIshvara pAlita bhuvanEshvara

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 170).

Raga: nAyaki / Tala: rUpakam

P: pAlayamAm bRhadIshvara pAlita bhuvanEshvara

A: vilasita taHnjapurIshvara bRhannAyakI manOhara

C: dInajanAvana shaHNkara divAkarAgni shashi nEtrA dAnava sura sEvita varadAna nipuNa mahEshvara gAna vidhyApradEshvara mAnitaguruguha sOdara sannu tAnandakara paramEshvara shubhakara hara hara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb