pAlayamAm pArvatIsha

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 241).

Raga: kannaDa / Tala: rUpakam

P: pAlayamAm pArvatIsha bhaktajanAvana ja gadIsha

A: malayadhvaja pANDyarAja pUjitapaHNkaja caraNa vallabhEsha guruguha shivasUnO bhayaharaNanipuNa

C: gAnAmRta rasapAna kalikalmaSavinAshana sanakAdimudita shambhO sadAnanda svayambhUh


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb