paHncabhUta kiraNAvaLim candra mauLim

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 137).

Raga: kiraNAvaLi / Tala: khaNDa Ekam

P: paHncabhUta kiraNAvaLim candra mauLim bhAvayAmi guruguha tAtam santatam

C: paHncIkRta prapaHncAtIta magaNitam phaNirAjAbhraraNam pallava jaya caraNam vAHnchita phalapradam bRhannAyakIsham bRhadIsham jagadIsham svayamprakAsham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb