pannagashayana padmanAbha

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 165).

Raga: madhyamAvati / Tala: Adi

P: pannagashayana padmanAbha paripAlaya mAm paKHkajanAbha

A: unnata pANDya kEraLa nivAsa shrInivAsa cidAnanda vilAsa

C: pAyasAnna priyakara shrIkara parashurAma kSEtra prabhAkara parama bhakta prahlAdAdi vinuta prasiddha guruguha hitOpakAra mAyAtIta mandara giridhara karadhRta shaHNkha cakra gadAdi dhara tOyajAdi samsEvita dAmOdara dayAkara varada kara


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb