parama shivAtmajam namAmi satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 456).

Raga: yamunA kalyANi / Tala: Adi

P: parama shivAtmajam namAmi satatam pAlita bhaktam sadAbhajEham

C: surasainyanAtham vallIsanAtham varashikhivAhanam vArijalOcanam shUratArakAdiharam shivakaram kRUrapApaharam kumAraguruguham


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb