paramEshvara jagadIshvara shaHNkarapAhimAm

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 368).

Raga: nATa / Tala: Adi

P: paramEshvara jagadIshvara shaHNkarapAhimAm praNatArttihara shrI

A: purahara mRgadhara sundarEshvara dharmasamvarddhanI manOhara

C: paHncanadIshvara gaHNgAdharEshvara pannagAbharaNa bhaktajanAvana paHncabrahmahatyAdi pApahara para shivatatvArttha bOdhita catura paHncanadakSEtra prabhAkara pAlita guruguha bhavabhaya hara vIra kSEtrapAlanuta caraNa vicitra yamabhayAdi nivAraNa


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb