parimaLa raHNganAtham bhajEham vIranutam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 441).

Raga: hamIrkalyANi / Tala: rUpakam

P: parimaLa raHNganAtham bhajEham vIranutam paripAlita bhaktam puNDarIka vallInAtham

A: harim ambarISa shItAmshu vEdAdi pUjitam muraharam bhayaharam naraharim dhRta girim suranara munijana muditam purahara guruguha viditam

C: sugandha vipinAntaraHNga shayanam ravishashi nayanam shuka shaunakAdi hRt sadanam sarasija vadanam khaga rAja turaHNgam kamanIya shubhAHNgam kanakAmbara kaustubha maNi dharam kambhu kandharam gagana sadRsha mabjakaram gajarAja kshEma karam nagapati sutA sOdaram nara varada dAmOdaram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb