parimaLa raHNganAtham bhajEham vIranutam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 442).

Raga: hamIrkalyANi / Tala: rUpakam

P: parimaLa raHNganAtham bhajEham vIranutam paripAlita bhaktam puNDarIka vallInAtham

C: harimaprAkRtAkRtim matsyAdi dashAkRtim antaraHNga shayanam abjanayanam nArAyaNam guruguha viditam satatam guNijana muditam satatam paramEshvaram ramEshvaram mEshvaram Ishvaram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb