parvata rAjakumAri shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 180).

Raga: shrIraHnjani / Tala: Adi

P: parvata rAjakumAri shrI pArvati pAhimAm paramEshvari

A: sarvAnandamaya cakra vAsini sad guruguha janani shrIraHnjani sharvANi shambhumOhini sharashcandrikA dhavaLa prakAshini

C: kailAsapura vilasita prasiddha kAmEshvari kaHnjalOcani kavi hRdayAvEshini pAsha mOcani pAkashAsanAdi dEva pAlini kaulini tripurAdi marddini kandarpa janakApAHNga vIkSaNi kaivalya pradAyini kAvyAlApa vinOdini manda hAsini


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb