pArvatIkumAram bhAvayE satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 250).

Raga: nATakuraHnji / Tala: rUpakam

P: pArvatIkumAram bhAvayE satatam sharavaNabhavaguruguham shrI

C: mArga sahAya priyasutam mAdhavAdyamarAdinutam mANikya makuTa shObhita mAnita guNa vaibhavam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb