pArvatIpatim praNaumi satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 333).

Raga: hamsadhvani / Tala: Adi

P: pArvatIpatim praNaumi satatam AshritajanamandAram shashidharam

C: paravatarAjanuta padAmbujam bhadraprada kailAsavirAjam garvita tripurAdiharacaturam guruguhavandita shivashaHNkaram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb