pArvatIshvarENa rakSitOham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 429).

Raga: bhUSAvati / Tala: Adi

P: pArvatIshvarENa rakSitOham paramArtha tatvabOdhita shivEna

A: parvatarAjAtmjAramaNEna bhakta janAvana guruguha nutEna

C: gaHNgAdharEshvarENa varENa gandharvasEvita padAmbujEna sUryacandrAgni nayana vilAsEna kAryakAraNAtmaka prvRttEna paHNkajAsanAdyarccitapadEna paramshAntasvarUpAtmakEna saHNkaTaharaNEna sadAshivEna nitya shuddha buddha muktEna shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb