pashupatIshvaram praNaumi satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 382).

Raga: shivapantuvarALi / Tala: Adi

P: pashupatIshvaram praNaumi satatam pAlita bhaktam sadA bhajEham

A: pashcima kAshmiRa rAjavinutam pannagAbharaNadharam sushObitam

C: pAkashAsanAdi dEvabRndam paHncAnanam praNatamunibRndam parashiva tatvabOdhitAnandam varaguruguhanutam sOmAskadam shOkaharam shubhaphalapradakaram parashu mRgadharam shUlAdi dharam shuka shaunakAdi ghOSitashiva pantuvarAlirAgapriyamaticaturam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb