pavanAtmajAgaccha paripUrNa svaccha

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 369).

Raga: nATa / Tala: khaNDa cApu

P: pavanAtmajAgaccha paripUrNa svaccha paramAtma puccha pAhimAm jaya jaya

A: navavyAkaraNa nipuNa navavidhAntahkaraNa shivarAma harikRSNa shrIguruguhasmaraNa

C: kapaTa vAnaravESa kAvya nATaka tOSa kapiyUdha paripOSa kamanIya bhASa apagatAkhiladOSa hatarAkSasAshESa upaniSat pada ghOSa udita mitradvESa abhirUpa maNi bhUSa ripujaya balavishESa japasamAdhyabhilASa aparimita santOSa


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb