pavanAtmajam bhajarE citta

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 282).

Raga: shaHNkarAbharaNam / Tala: Adi

P: pavanAtmajam bhajarE citta paramashAntam suraguruguha mahitam

C: bhuvana traya vyApakam atilalitam bhUsurAdi sEvita rAma dUtam shravaNa rAma nAma prabhAvam shAshvata saHnjIvinyauSadha karam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb