praNatArttiharam namAmi satatam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 171).

Raga: nAyaki / Tala: Adi

P: praNatArttiharam namAmi satatam paHncanada kSEtra prakAshitam

A: gAnanAyakAdi sakala sura nutam gIta vAdyAdi mudita manantam

C: vasanta Rtu mESa mAsOtsavam vIrakSEtra pAla prabhAvam vAsudEva nata sapta sthAnam vicitra yamabhayAdi nivAraNam vAsuki kArkkOTakAdi dharaNam vara dharma sam varddhanI ramaNam dAsajanAdi dhana dhAnya pradam dhIratara guruguha pUjitapadam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb