prasanna veHNkaTEshvaram bhajarE

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 40).

Raga: vasantabhairavi / Tala: Adi

P: prasanna veHNkaTEshvaram bhajarE vATI vasantabhairavI nutam shrI

C: prasiddha taHnja nagarasthitam prabala guruguha vEdyamAdyam vasiSTha vAmadEva viditam vara alamElu maHNgAshritam rasikashEkharam kRpAkaram rakSita bhakta Anandakaram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb