rAjagOpAlam bhajEham ramAlIlam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 449).

Raga: mOhanam / Tala: rUpakam

P: rAjagOpAlam bhajEham ramAlIlam

A: tEjOmaya mOhanakaram divyAmbarAdi dharam gajarAja pUjita padam guNijana nata gOvindam

C: nAradAdi kRta bhajanam nAdalaya yuta sadanam haridrA nadI tIram hatyAdi pApaharam pArijAta tarumUlam paHNkhajanayana vishAlam guruguha hita vanamAlam gOpIjana mAlOlam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb