rAjarAjEndra cOjha pratiSThitam

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 56).

Raga: guNDakriya / Tala: tripuTa

P: rAjarAjEndra cOjha pratiSThitam bRhadIshvaram bhajarE shrI

C: rAjAdhirAja samArcitam ramaNIya hRdaya virAjitam rAjIvalOcana guruguha raHnjita guNDakriyA priyam rajarajendracOjhadharam rAjadharam bRhadIshvaram bhaja


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb