rakta gaNapatim bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 448).

Raga: mOhanam / Tala: Adi

P: rakta gaNapatim bhajEham ratna simhAsana patim surapatim

A: raktAmbara dharam rAgadvESAdiharam pArvatI priyakaram mOhana karam

C: parashurAma kSEtra prabhAvam pAyasAnna hOmAdi vibhAvam paHncakRtyAtIta svabhAvam bhakta janAdi samUha vaibhavam sakala kAryArttha siddhidam sthiram vAmadEvAdi pUjitam varam vArijabhava vandita vallabhEsham guruguha nutam parama shiva sutam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb