rAmacandram bhAvayAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 92).

Raga: vasanta / Tala: rUpakam

P: rAmacandram bhAvayAmi raghukulatilakam upEndram

A: bhUmijAnAyakam bhuktimuktidAyakam nAmakIrtanatArakam naravaram gatamAyikam

C: sAkEtanagarE nivasantam sAmrAjyaprada hanumantam rAkEnduvadanam bhagavantam ramaNIya kalyANa guNavantam kAkustham dhImantam kamalAkSam shrImantam nAgEshanutamanantam naraguruguha viharantam


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb