rAmanAtham bhajEham

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 391).

Raga: kAshIrAmakriya / Tala: tishra Ekam

P: rAmanAtham bhajEham rAmacandra pUjitam

A: kAmita phala pradadEvam kOTitIrttha prabhAvam kumAra guruguha viditam kapi bRndAdi sannutam

C: sEtumadhya gandhamAdana parvatavihAram sadA parvatavarddhinImanOllAsakaram hastAmalaka natavaram hATakamaya hAradharam hatyAdipApaharam hamsasOhAkAram


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb