rAmE bhAratapAlita rAjyamarpayAmi

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 463).

Raga: jyOti / Tala: khaNDa cApu

P: rAmE bhAratapAlita rAjyamarpayAmi rAjAdhi rAja pUjita caraNam namAmi

C: amarEshAdi sakala dEvatA mOdanE antaraHNga guruguhAnanda mRdu gadanE samastha munigaNa sAdhujanAdi vandanE sAnandayuta sItAmanOhara madanE


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb