raHNganAyakam bhAvayE shrI

Abstracted from: Compositions of Muddusvami Dikshitar by Sangeetha Kalanidhi T. K. Govinda Rao, published in Chennai 1997 (No. 172).

Raga: nAyaki / Tala: Adi

P: raHNganAyakam bhAvayE shrI raHnga nAyakI samEtam shrI

A: aHNgaja tAta mananta matItam ajEndrAdyamaranutam satatam uttuHNgavihaHNga turaHNgam kRpApAHNgam ramAntaraHNgam shrI

C: praNavAkAra divya vimAnam prahlAdAdi bhaktAbhimAnam gaNapati samAna viSvaksEnam gaja turaga padAdi sEnam dinamaNi kulabhavarAghavArAdhanam mAmaka vidEha mukti sAdhanam maNimaya sadanam shashivadanam phaNipati shayanam padma nayanam agaNita suguNa gaNa nata vibhISaNam ghanatara kaustubha maNi vibhUSaNam guNijana kRta vEda pArAyaNam guruguha mudita nArAyaNam shrI


To Ganamandir Trust

To Dikshitar composition list

Todd M. McComb